Membrii

 

Obligaţiile membrilor

– Să cunoască şi să respecte Regulamentul de Funcţionare şi Organizare.

-Să participe activ la activităţile A.C.O.C.A. în care au fost nominalizaţi, în condiţiile stabilite de programul fiecărei acţiuni şi să facă cunoscute scopul şi obiectivele acesteia.

– Să respecte hotărârile adoptate de organele de conducere.

– Să nu abuzeze de poziţie şi să nu strice sau să defaime imaginea  A.C.O.C.A.

– Să respecte condiţiile stabilite de către Consiliul Director şi prevederile prezentului Statut.

– Să contribuie la promovarea imaginii  A.C.O.C.A. şi la îndeplinirea scopului acesteia.

– Să nu aducă prejudiciu Asociaţiei.

– Să achite cotizaţiea anuală (cu excepţia membrilor de onoare).

– Să plătească cotizaţia pentru înnoirea legitimaţiei, la începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii ianuarie, iar cotizaţia lunară se plăteşte la o dată prestabilită cu consilierii filialelor judeţene.

– Să reînnoiască anual Cazierul Judiciar şi Fişa Medicală, iar la 3 ani Avizul Psihologic. Toate acestea vor fi prezentate la începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii ianuarie, odată cu reînnoirea anuală a legitimaţiei.

– Cuantumul cotizaţiei şi modul de plată se stabilesc de Consiliul Director şi se pot modifica în funcţie de evoluţia financiară a Asociaţiei.

– Neplata cotizaţiei anuale şi neînnoirea documentelor conform cu lit. j până la termenul stabilit, se consideră retragere din Asociaţie.

Sancţiuni ce se pot aplica membrilor şi obligaţiile acestora

În funcţie de gravitatea abaterilor săvârşite, membrii A.C.O.C.A. pot fi sancţionaţi cu avertisment sau excludere din asociaţie.

– Se sancţionează cu avertisment pentru neplata cotizaţiei până la sfârşitul primei luni din anul în curs, neachitarea la termen a celorlalte obligaţii financiare faţă de asociaţie, orice fapte care produc perturbări bunului mers al activităţii A.C.O.C.A.
– Se sancţionează cu excluderea definitivă din asociaţie pentru neplata cotizaţiei până la sfârşitul trimestrului I din anul în curs, primirea a două sancţiuni cu avertisment în decurs de 6 luni, sau pentru condamnarea definitivă pentru o faptă penală săvârşită cu intenţie.

Pierderea calităţii de membru şi redobândirea ei.

 

– Prin retragere benevolă, la solicitarea acesteia depunând cerere scrisă  sau în format electronic adresată consilierului judeţean.

– Prin excludere datorită încălcării în mod repetat şi abuziv a prevederilor statutare.

– Prin abatere de la etica profesională, sau în situaţia în care desfăşoară activităţi contrare scopului A.C.O.C.A.

– Prin condamnare definitivă pentru fapte care implică privarea de drepturi civile.

– Pentru neachitarea cotizaţiei pentru reînnoirea legitimaţiei, la începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii

– Pentru neînnoirea anuală a Cazierului Judiciar şi Fişei Medicale, iar la 3 ani a Avizului Psihologic. Toate acestea să fie predate la începutul fiecărui an în primele 30 zile ale lunii ianuarie, odată cu reînnoirea anuală a legitimaţiei.

– Prin încetarea sprijinului acordat şi nerespecrarea obligaţiilor care la au faţă de A.C.O.C.A..

– Prin neprezentare la mai mult de trei şedinţe consecutive, orice membru poate fi revocat din funcţie la propunerea Preşedintelui prin convocarea Adunării Generale.

– Retragerea calităţii de membru se face la propunerea Consiliului Director.

– Redobândirea calităţii de membru, se poate face condiţionat de plata retroactivă a citizaţiei pentru anul anterior celui în care se solicită noua primire, sau abia după un an dacă se face dovada îndreptării reale (cu exceptia celor ce au creat probleme şi prejudicii ).

– Ne rezervăm dreptul de a respinge orice cerere, adeziune de aderare sau contract de colaborare, cu persoane sau instituţii care nu corespund criteriilor şi care încalcă principiile etice şi morale, sau pun în pericol conducerea sau membrii  A.C.O.C.A.

    Nerespectarea regulamentului atrage de la sine suspendarea legitimaţiei şi a calităţii de membru al asociaţiei fără a mai avea vreun un drept asupra acesteia.

   Conform Art 28.2. lit i din statutul asociaţiei, se aduce la cunoştinţă următorul paragraf:

  La pierderea calităţii de membru, aveţi obligaţia de a preda toate documentele și însemnele primite de către asociaţie. 

   Nerespectarea procedurii de predare a acestora în termenulul stabilit, se consideră folosirea însemnelor fără drept şi vor răspunde în faţa organelor abilitate ale statului ca persoane care nu menajează asociaţia, de care ne disociem şi se pedepseşte conform Codului Penal.